bip.gov.pl
A A A K

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej w Korzeniowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Korzeniowie oraz uczą się w systemie jednozmianowym, zgodnie z ustalonym tygodniowym planem zajęć. Zajęcia lekcyjne zaczynają się od 7:45 i trwają do 15:05. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w systemie klasowo-lekcyjnym.

Przy Szkole Podstawowej funkcjonuje Oddział Przedszkolny. Od 1 września 2020 r., zgodnie z potrzebami środowiska lokalnego, godziny pracy przedszkola zostały wydłużone i obecnie oddział pracuje od 7.00-15.00. Opłata za godziny wykraczające ponad podstawę programową jest naliczana zgodnie z Uchwałą nr XLVI/385/18 Rady Gminy Żyraków i wynosi 1 zł.

Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw, w szatni oraz na dolnym i górnym korytarzu, odpowiadają dyżurujący nauczyciele, zgodnie z ustalonym grafikiem dyżurów.

W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna dla wszystkich uczniów i dzieci przedszkolnych, nauczycieli i rodziców, organizowane są także zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I–VIII.

Szkoła prowadzi finansowane przez Gminę dożywianie, w formie ciepłego posiłku (zupa), dla uczniów z rodzin spełniających określone kryterium dochodowe oraz odpłatnie dla chętnych uczniów. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego korzystają z takich samych form dożywiania, jak uczniowie.Opublikował: Sławomir Domagała
Publikacja dnia: 22.10.2020
Podpisał: Sławomir Domagała
Dokument z dnia: 22.10.2020
Dokument oglądany razy: 80 014